شرکت برادران اوستاد تولید کننده انواع دستگاههای پخت نان سنگک

هیئت مدیره

دکتر فرهاد اوستاد

سمت اجرایی : مدیر عامل

مدت فعالیت : پنج سال

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی و مدیریتی:


دکتر اروج اوستاد

سمت اجرایی :  رئیس هیئت مدیره

مدت فعالیت : پنج سال

مدرک تحصیلی : دکتری

سوابق اجرایی و مدیریتی:


دکتر فرزاد اوستاد

سمت اجرایی :عضو هیئت مدیره

مدت فعالیت : سه سال

مدرک تحصیلی : دکتری

سوابق اجرایی و مدیریتی:

فنی مهندسی

فنی مهندسی:  قاسم قاسمی


برنامه ریزی:


تحقیق و توسعه: دکتر اوستاد


مالی و اداری

مدیر مالی : خانم فرناز اوستاد


کارگزینی : آقای عبدیل زاده


مدیر IT: دکتر فرزاد اوستاد


کیفیت

تضمین کیفی: دکتر فرزاد اوستاد


کنترل کیفی : خانم مهندس کارکن


آموزش : آقای قاسم قاسمی


حقوقی

نماینده حقوقی : آقای عبدیل زاده

خدمات

خدمات :قاسم قاسمی